Škola při domově Horizont

Školička při Domovu Horizont je detašovaným pracovištěm MŠ a ZŠ Kyjov již od roku 1992, kdy začala fungovat jako jednotřídka. V roce 2002 přesídlila do pronajatých místností samostatné budovy v areálu Domova Horizont, kde je v současné době vzděláváno 20 klientů s různou formou mentální retardace a více vadami, z nichž devět žáků je imobilních. Chlapci jsou rozděleni do čtyř tříd, z toho tři jsou rehabilitační a jedna speciální. V každé třídě pracuje učitelka s asistentkou podle plánů rozvoje dítěte, které zpracovávají individuálně pro každého žáka s ohledem na jeho schopnosti a možnosti. K výuce neslouží jenom prostory ve třídách, ale také relaxační místnost a snoezelen. Za příznivého počasí mohou využívat pedagogové k činnostem v rámci výuky i sportoviště a venkovní bazén v areálu Domova Horizont. Do budovy školičky v odpoledních hodinách dochází dalších 20 klientů Domova Horizont, kteří se vzdělávají ve třech kurzech pro doplnění vzdělání. Tyto kurzy jsou zřízeny pro klienty, kteří nebyli nikdy vzděláváni, nebo základní vzdělání nedokončili. Kurzy vedou asistentky pod metodickým vedením učitelek. V průběhu školního roku jsou pro děti pořádány různé akce např. mikulášská a vánoční besídka, karneval či školní výlet. Své práce žáci prezentují na výstavách v prostorách školní budovy, mobilní žáci se v rámci svých možností účastní akcí pořádaných MŠ a ZŠ.