PaedDr. Petr Petráš

PaedDr. Petr Petráš

Ředitel školy:

Telefon: 518 611 547

E-mail: reditel@skolazahumnykyjov.cz