Mateřská škola      

Charakteristika školy

Kapacita MŠ je 9 dětí. V letošním roce MŠ navštěvuje 8 dětí ve věku 3-6 let. Jsou to děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti s MR, TP a kombinovanými vadami. Při výchově a vzdělávání těchto dětí jsou využívány speciální pedagogické postupy a metody. Tato péče probíhá podle IVP, v souladu s principy, individualizace a diferenciace vzdělávání a podle doporučení SPC. Děti mají možnost používat vhodné kompenzační a didaktické pomůcky či speciální výukové programy.

MŠ je součástí MŠ a ZŠ Kyjov. Svůj provoz zahájila 1. října 2007. Je jednotřídní s celodenním provozem. K prostorovému využití slouží denní místnost (herna), ložnice, logopedická pracovna, výdejna stravy, WC, umývárna a šatna. Vnitřní vybavení je přizpůsobeno potřebám a počtu dětí. Je dostatečně vybavena dětským nábytkem, hračkami, pomůckami, didaktickou technikou (v rámci finančních možností jsou průběžně dokupovány)

Zahrada navazuje na budovu školy, kde bude v jarních měsících zahájena výstavba dětského hřiště, pro pohybové činnosti a jiné aktivity dětí venku (prolézačky, houpačky, pískoviště, aj.)

Provozní doba je od pondělí do pátku od 7.00 do 15.00 hod

Psychosociální podmínky

Dodržujeme řád - neomezujeme děti ve volnosti, respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku, odpočinku, jednáme přirozeně, nenásilně, zbytečně děti nepřetěžujeme. Organizované činnosti přizpůsobujeme potřebám a aktuální situaci (např. pozdější příchody dětí). Pedagogický styl práce je podporující. Děti mají k sobě kamarádské vztahy a k dospělým důvěru.

Personální podmínky

Pedagogický sbor MŠ tvoří třídní učitelka a asistentka pedagoga. S MŠ také úzce spolupracuje logopedický pracovník, který s dětmi pravidelně provádí logopedickou péči. Pedagogické působení je založeno na systematickém uplatňování pedagogické diagnostiky, výchova je pojímána jako důsledně rozvíjející, nikoli omezující, s oporou o pozitivní rysy dítěte. U mladších dětí je prioritou postupné a nenásilné zvykání, rozvoj a upevňování pracovních návyků a sebeobsluhy se zásadou "nedělej za dítě to, co je schopno udělat si samo". U předškolních dětí je hlavním cílem dosažení všestranné zralosti a usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a zaměření na mravní výchovu a reedukaci vad výslovnosti. Je dbáno na dodržování základních pravidel společenského chování ve styku s ostatními dětmi i s dospělými, umět pozdravit, poděkovat, být ohleduplný, trpělivý.

Spolupráce s SPC

  • individuální pohovory o dětech a jejich problémech
  • psychologické vyšetření dětí přímo ve škole nebo v poradně
  • konzultace při nápravě vad a poruch
  • odborná pomoc při sestavování individuálních plánů

Spolupráce s rodiči

  • rodiče jsou pravidelně informováni o chování svých dětí a to nejen na rodičovských schůzkách. Pro rodiče budoucích prvňáčků se koná na závěr školního roku zvláštní schůzka v MŠ
  • škola pravidelně informuje rodiče o dění ve škole a to pomocí vývěsky, informačního deníčku a denního kontaktu.
  • rodiče jsou zváni na všechny akce pořádané školou a mohou se zapojit do přípravy a organizace těchto akcí.