ZŠ a MŠ při nemocnici Kyjov

Základní škola poskytuje vzdělání žákům se zdravotním oslabením, nebo žákům dlouhodobě nemocným, umístěných ve zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje.

Škola zabezpečuje funkce:

Pedagogickou: zajišťuje kontinuitu výchovy a vzdělání.

Léčebnou: odvádí pozornost od nemoci a tím celkově ovlivňuje  zdravotní stav dítěte.

Psychologickou: usnadňuje adaptaci ve zdravotnickém zařízení, umožňuje zprostředkování kontaktů s okolním světem, vytváří citové zázemí v "nepřátelském" světě, reguluje citovou labilitu.

Sociální:umožňuje získat ucelené vzdělání, čímž vytváří lepší předpoklady pro uplatnění v životě.

Ve výuce se zaměřujeme na vzdělávací oblasti " Jazyk a jazyková komunikace" "Matematika a její aplikace. Při pracovních činnostech používáme netradiční výtvarné techniky, částečně se dotýkáme vzdělávací činnosti " Umění a kultura".

Ve vzdělávací oblasti " Člověk a jeho zdraví" pracujeme s tématickým okruhem výchova ke zdraví, kde se zaměřujeme na prevenci, ochranu a odpovědnost za své zdraví, upevňování hygienických, stravovacích a pracovních návyků, předcházení úrazů a předvídání rizikových situací - problematika drogové a nedrogové závislosti. Učíme žáky takové znalosti  a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě. Méně encyklopedických poznatků a více směřovat na činnosti učení se zaměřením na praxi. Během výuky využíváme efektivní metody, jako je skupinové- kooperativní a projektové vyučování / spolupráce žáků z různých typů škol a různého věku při plnění výchovně vzdělávací činnosti. Vedeme žáky ke vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému působení a respektu. Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu. Důraz je kladen především na prevenci a předcházení onemocnění a úrazům. Stejnou péči věnujeme všem žákům, klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělávání pro všechny. Rozvíjíme silné stránky školy- přátelské prostředí, individuální přístup k žákům, spolupráce školy se zdravotníky a rodiči, zlepšování vybavení školy a kulturní činnost školy. Žáci jsou vyučováni jen se souhlasem ošetřujících lékařů a rodičů. Jsou vyučováni na dětském oddělení, dětské JIP,infekčním oddělení, UNK oddělení, kožním oddělení. Většinou se zaměřujeme na poslední probírané učivo ve kmenových školách, odkud žáci do nemocnice přišli.

 ***

Mateřská škola /MŠ/ se nachází v komplexu nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace, Kyjov, Strážovská 976 v budově dětského a kojeneckého oddělení.

Naše MŠ při nemocnici je dvoutřídní a zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním znevýhodněním ve věku 3 – 6 let, případně starších pokud ještě nechodí do školy. Výchovná činnost je modifikována podle zdravotního stavu, věku, zralosti, adaptačním schopnostem dítěte a o jejím rozsahu a míře rozhoduje ošetřující lékař. Jedna třída (herna) je zřízena na koj. oddělení (první patro budovy dětského oddělení). Zde učitelka s dětmi pracuje podle jejich zdravotního stavu na pokojích, v herně, v jídelním a herním koutě dětského odd. Dochází tedy za dětmi na dětské odd., kojenecké odd., a na dětskou JIP. Dětské odd. má pro děti vyhrazeno 6 pokojů, kojenecké odd. také 6 pokojů a 1 nadstandardní pokoj a JIP 2 pokoje. Druhá třída je zřízena na ORL (ušní-nosní-krční) oddělení. Tam učitelka pracuje s dětmi na pokojích nebo v jídelně, kde se nachází malý herní kout. Na ORL jsou zřízeny 2 dětské pokoje, ale  děti zde mohou být i na jiných pokojích. Zároveň dle potřeby dochází  učitelka na infekční oddělení, kde podmínky které jsou dány specifičností tohoto oddělení umožňují uč. pracovat s dítětem individuálně pouze na pokoji. Hospitalizované děti jsou často doprovázeny rodinnými příslušníky. Věnujeme se i těmto dětem a snažíme se je spolu s rodiči zapojit do všech činností MŠ .

Náš Školní vzdělávací program  má název  „Hrajeme si a uzdravujeme se po celý rok“.

Je sestaven tak, aby odpovídal podmínkám a okolnostem nemocničního prostředí a umožňoval poskytovat dětem maximum tzn. uspokojit potřeby dětí, poskytnout jim všestrannou péči, pomoci jim zvládnout obtížnou situaci a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici vhodnou nabídkou aktivit. Vycházíme z Charty práv hospitalizovaného dítěte a snahou je respektovat individualitu dítěte tzn. věk, mentální úroveň, zdravotní a psychický stav, potřeby, zájmy. Cílem vzdělávacího programu je, kromě všestranného rozvoje osobnosti dítěte, zejména pomoci dětem překonat kritickou dobu během hospitalizace a aklimatizovat se na nemocniční prostředí, zlepšit jeho psychický stav, který souvisí s rychlejším uzdravením a přispívat k bezproblémovému návratu do běžného prostředí domova a mateřské školy.